Serviceloven, sanseintegration, behandling og rådgivning - del 3

Del 1 kan læses på http://sanseintegration.blogspot.com/2010/09/serviceloven-sanseintegration-og.html#more omhandler Servicelovens forpligtigelser i forhold til rådgivning.


Del 2 kan læses på http://sanseintegration.blogspot.com/2010/10/serviceloven-sanseintegration.html omhandler Servicelovens forpligtigelser i forhold til behandling.Jeg vil klart anbefale dig at læse del 1 og del 2 i kronologisk rækkefølge inden du læser med her fordi artiklerne er opbygget efter Servicelovens paragraffer i forhold til rådgivning, behandling og udgifter


Denne 3. og sidste del af artiklen vil indeholde Servicelovens paragraffer i forhold til betaling af de udgifter I har som familie med et barn med sansemoriske vanskeligheder af varierende grad.

Udgifter
Vi starter med Servicelovens 2 paragraffer

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Jeg har valgt at tage begge paragraffer med, da jeg har hørt forskellige skønsmæssige vurderinger blive foretaget ud fra disse paragraffer med meget varierende præcedens i forskellige kommuner.  I § 85 er det tydeligt fremhævet, at udgifter til optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, der har behov herfor. Mit gode råd vil derfor være at forhøre dig hos familieafdelingen i din kommune hvilke oplysninger, sagsgange og papirer du skal fremsende til behandling af din ansøgning om at få de nødvendige udgifter til dit barns sansemotoriske behandling refunderet INDEN! du går i gang. Mange kommuner har udviklet, en ikke-lov-medholdelig præcedens med at give afslag på refusion af behandlingsudgifter hvis du som forælder SELV sørger for at behandlingen sættes i værk hurtigst muligt fordi dit barn ikke skal lide flere nederlag.

Du kan klage over afslag, mere herom senere i indlægget, men som forælder til et eller flere børn med sansemotoriske problemer behøver vi ikke flere slåskampe.

Da vi startede vores behandlingsforløb af min søn havde jeg slet ikke overskud eller kræfter til at skulle overskue lovens muligheder for at søge hjælp. Jeg håber derfor, at denne lange artikel kan hjælpe dig på vej i din kamp for at få dine lovgyldige rettigheder opfyldt.

Refusion af behandlingsudgifter efter § 85 og 86, stk 2 vil som oftest være sansemotorisk træning hos privatpraktiserende ergo- og eller fysioterapeut.

Hjælpemidler
Nødvendige hjælpemidler kan bevilges efter Servicelovens § 112 
"Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,


2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet

Nødvendige hjælpemidler kan være en kugledyne, nødvendige træningsredskaber. Husk at få en kvittering på alt hvad du køber og sørg for, at den behandlende terapeut har lavet en skriftlig vurdering af, at hjælpemidlet er en nødvendighed i forhold til træning eller at det i væsentligt grad kan lette tilværelsen i hjemmet. Sørg for at sende originalen NÅR du har taget en kopi til eget brug til familieafdelingen i din kommune.

Tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven giver mulighed  for at søge tabt arbejdsfortjenste efter Servicelovens § 42
"Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der indregnes bidrag til pensionsordning, der udgør 6 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2003 og 10 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2004. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.

Jeg ville klart have søgt tabt arbejdsfortjeneste nogle timer om ugen da min søns sansemotoriske vanskeligheder var tydelige. Han var fuldstændig færdig og havde mange kraftige reaktioner på at være for længe i sfo, da han blev udmattet af alle de mange sanseindtryk han ikke kunne fordøje p.g.a hans umodne sansesystem.

At klage
Får du afslag eller mangelfuld behandling af din ansøgning har du mulighed for at klage. Husk, at kommunen altid skal give dig et skriftligt afslag med henvisning til de paragraffer afslaget er vurderet efter. Husk, at der er tale om en skønsmæssig vurdering truffet af sagsbehandlere, der ofte ikke har forstand på eller har søgt oplysninger om hvor indgribende en funktionsnedsættelse som sansemotoriske vanskeligheder giver barnet i sin dagligdag på alle planer.

Her får du et link til samtlige klageinstanser

Klagenævnet for vidtgående specialundervisning: http://www.klagenaevnet.dk/

Det Sociale Nævn: http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=829
Ankestyrelsen: http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=339
Kommunaltilsynet: http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=1207
Folketingets Ombudsmand: http://www.ombudsmanden.dk/om_at_klage/